Hướng dẫn reset cấu hình Aruba cơ bản

I. Hướng dẫn Reset Aruba Rút nguồn Aruba rồi nhấn vào nút reset 5s, đồng thời giữ im nút reset và cấm nguồn vào lại giữ 15s. Xong thả nút reset Aruba ra để WiFi tự khởi động về trạng thái mặc định. 2. Dùng phần mềm quét IP để quét địa chỉ IP sau […]